Hva mener vi med vekstfri utvikling?

Vekstfri Norge samarbeider om «vekstfri utvikling». Språket vi benytter er vesentlig for å forstå hverandre. Derfor vil vi forklare begrepet «vekstfri utvikling», og hvorfor vi mener det er egnet til å oversette det engelske begrepet «degrowth» og det franske begrepet «décroissance».  Vekstfri utvikling favner i tillegg om det engelske begrepet «post growth», som i noen tilfeller benyttes om teorier og praksiser knyttet til «degrowth». I alle tilfeller snakker vi om vekstfri utvikling knyttet til både økonomi og andre samfunnsområder.

I det engelske ordet «degrowth» kan forstavelsen «de-» oversettes med «av-» på norsk, men «av-vekst» klinger dårlig. Derfor benytter vi heller ordet «vekstfri», for å vise til frigjøring fra krav om økonomisk vekst. «Vekstfri utvikling» har en kort beskrivende form som fungerer som slagord, og kan ikke misbrukes til å fremme en forståelse av «utvikling» som bygger på kapitalistisk vekst-ideologi. I stedet viser det til at vi trenger gjennomgripende politiske og økonomiske endringer for alternative framtider. Adjektivet «vekstfri» fungerer også godt som et tverrfaglig nøkkelord, som kan brukes til å beskrive både fysiske, mentale, og sosiale mål og prosesser.

Ved norsk oversettelse er det viktig å fange det faglige innholdet knyttet til begrepet «degrowth». Vekstfri bevegelsen søker å oppnå både sosial og økologisk rettferdighet globalt, og derfor er det nødvendig å organisere våre samfunn annerledes i tid og rom. I boka «The Future is Degrowth. A Guide to a World Beyond Capitalism» skriver Matthias Schmelzer, Andrea Vetter, og Aaron Vansintjan følgende:

(…) økonomisk nedgang er ikke målet, og «degrowth» bør heller ikke forstås som det motsatte av vekst. Reduksjoner i produksjon og forbruk er heller en konsekvens av det faktum, at det er umulig å frikoble gjennomstrømningen av materialer og utslipp fra vekst i tilstrekkelig grad (…). Slike reduksjoner er derfor simpelthen en naturlig følge av omstillingen mot et globalt rettferdig samfunn (Schmelzer et al., 2022, s. 198, vår oversettelse).

Vi vektlegger samtidig andre virkelighetsforståelser, verdier, og kunnskaper hvor utvikling ikke blir forstått som et mål i seg selv. Ideer om framgang, utvikling og vekst har preget våre samfunn helt siden andre verdenskrig, og gjennomsyrer dominerende tanker om «bærekraftig utvikling» i det globale nord. Med begrepet «vekstfri utvikling» forlater vi også ideen om utvikling som moralsk prinsipp for sosialt og økonomisk liv, for å skape rom for fortellinger og forestillinger som kan tjene nye hensikter. Dette perspektivet underbygges dypere av Federico Demaria og Erik Gomez-Baggethun i bokkapittelet «Leaving development behind: the case for degrowth» (Demaria & Gómez-Baggethun, 2023).

Referanser

Demaria, F., & Gómez-Baggethun, E. (2023). Leaving development behind: the case for degrowth. In B. Bull & M. Aguilar-Støen (Eds.), Handbook on International Development and the Environment. Edward Elgar Publishing.

Schmelzer, M., Vetter, A., & Vansintjan, A. (2022). The Future Is Degrowth. A Guide to a World beyond Capitalism. Verso.