Blogg

Stort vekstkritisk opprop for systemendring

25. juni 2020 publiserte tre store norske aviser (Adresseavisen, Stavanger Aftenblad og Klassekampen) et opprop for systemendring, undertegnet av 75 norske samfunnsaktører og kulturpersonligheter. Blant de som har undertegnet er Kathrine Aspaas, Werner Christie, Sigvart Dagsland, Erik Dammann, Thomas Hylland Eriksen, Vigdis Hjorth, Ketil Lund, Sidsel Mørck, Iver Neumann, Cato Schiøtz, Wenche Frogh Sellæg, Linn Stalsberg, Ane Dahl Torp, Finn Wagle og Marte Wulff!

Dette er bare startskuddet for en debatt som må komme det neste året. Noen har kritisert oppropet for ikke å være konkret nok med hensyn til hva som må gjøres. Det viktigste for initiativtakerne har imidlertid vært å samles om en problemdiagnose: hva er problemet, hva MÅ endres på og hvilket RETNING mener vi at samfunnet må gå i. Når man så klart kan enes om enkelt kritiske punkter, som problemene knyttet til vekst, profittmaksimering og konkurranse, samt om visjoner som nøysomhet, behovstilfredsstillelse, global solidarietet og samarbeid, så ligger alt godt til rette for en fruktbar debatt – fordi så mange ulike folk og krefter faktisk er enige om i hvilken retning verden må beveges.

Følge med og – ikke minst – delta i debatten i det kommende året! Kanskje kan vi klare å arrangere folkemøter over hele landet? Det avhenger av bred deltakelse og lokale initativ – fra blant annet deg!

Se hele oppropet her.

Motvekst i Norge

Degrowth-tanker begynner definitivt å få fotefeste i Norge, både i miljø- og alternativbevegelsen, men også i en del andre miljøer. Oslo Arkitekturtriennale 2019 skal definitivt ha en stor del av æren for dette. Ikke bare satte den tematikken på dagsordenen blant arkitekter, planleggere og folk innenfor bygg– og eiendomsbransjen, men den bidro også til å bringe begrepet og tilhørende debatter inn i norske medier. I etterkant av triennalen er begrepet også bragt inn i diskusjonen rundt riving av Y-blokka, og er nå til og med å finne i utkastet til ny læreplan for “Arkitektur og samfunn”!

Foruten arkitektene har kultur-Norge også begynt å plukke opp tematikken – ikke så overraskende egentlig, da kultursektoren selvfølgelig gjerne er tidlig ute med å plukke opp nye og alternative kulturstrømninger.

Innen akademia har et lite knippe forskere i mange år forsøkt å bringe degrowth-debatten inn i Norge, men har i stor grad møtt stengte dører. Det har rett og slett vært lite interesse for disse debattene. Men sakte men sikkert er disse dørene kanskje i ferd med å åpnes nå? I fjor ble temaet i alle fall tatt opp til diskusjon på flere norske universiteter, blant annet ved Senter for Utvikling og Miljø i Oslo og på Forskningsdagane i Stavanger. Også Rethinking Economics Norge diskuterte temaet på sin konferanse Rethinking Sustainability.

Norske miljøorganisasjoner har lenge vært nølende og skeptiske til å begi seg inn på vekstkritikk, især kritikk av vekstøkonomien. Den eneste norske miljøorganisasjonen som ser ut til å tørre å ta tak i både vekstproblematikken og det tilhørende økonomiske systemet er Spire. Organisasjonen har nylig satt igang kampanjen “Grønn overvekst” og publiserte tidligere i år rapporten “Hvorfor vi trenger et nytt økonomisk system” sammen med Attac, Latin-Amerikagruppene, Rød Ungdom og Sosialistisk Ungdom.

Vekstkritikk er imidlertid et tema som ellers diskuteres ganske heftig på Pan. Det blir (selvfølgelig) ofte en debatt mellom teknooptimister og grønn-veksttilhengere på den ene siden, og vekstkritikere på den andre (der vekstkritikerne ofte uttrykker mye degrowth-tankegods). Vi finner for øvrig igjen de samme skillelinjene i reaksjonene på Michael Moores nye film “Planet of the Humans“.

Alt dette har nok bidratt til at ordet “nedvekst” nå er å finne i Det Norske Akademis Ordbok sitt vokabular. Motvekstens kår står det imidlertid noe dårligere til med i Norge. Når ordet “degrowth” eller “nedvekst” tas i bruk, handler det ofte om de høye utslippene og om behovet for å redusere den vestlige verdens overforbruk. Skulle “degrowth” bety kun det, kunne man like så godt bare sagt “reduksjon”. Men Degrowth er først og fremst en motbevegelse for radikal samfunnsmessig endring! For å vært helt presis så betyr “degrowth” egentlig “avveksting”. Den opprinnelig tanken, da ordet først ble lansert i Frankrike på 1970-tallet, var nemlig å påpeke behovet for en endring bort fra de sidene, både ved vår kultur og vårt økonomisk system, som handler om “mer & fortere!”. Altså vi skal ikke bare ned i materielt forbruk, vi trenger også å endre vårt utsyn på livet, på samfunnet, på fellesskapet, på hva som er et godt liv, på hva som er mulig, og på vår egen deltakelse i å forme den verden vi lever i. Flere av disse temaene er reist av Pan – kanskje især artikkelen-serien om Arbeid – om enn ikke under temaet “motvekst”.

Så la oss slutte å bruke ordet nedvekst. La oss sette en strek over det: nedvekst. Sånn. Motvekst har den fordel at det både er provoserende, men også trigger nyskjerrigheten. Det er ikke helt klart hva det betyr, så folk spør: – Motvekst – hva er det? Dermed får man anledning til å forklare med litt flere ord og komme i dialog med folk om mange viktige tema. Og det skal man ikke kimse av.

Degrowth-konferansen Wien 2020: Strategier for sosial og økologisk transformasjon

NYTT: KONFERANSEN HAR FLYTTET TIL ET ONLINE-FORMAT!

29. mai – 1. juni 2020. 4-dagers konferanse i Wien som vil ta for seg strategienes rolle i å få til ønskede endringer mot et Degrowth-samfunn.

  • Mer spesifikt vil følgende spørsmål stå på dagsorden:
  • Hvordan står det til i verden og hvorfor trenger vi strategier for en økonomi og samfunnsorden?
  • Hva betyr egentlig “transformasjon” og hvordan har historiske endringsprosesser sett ut?
  • Hvordan kan konkrete motvekst-strategier se ut?
  • Hvordan kan vi utvikle eksisterende strategier videre innenfor ulike sektorer?

Konferansen har vært utviklet ved hjelp av deltakende metoder som involverer brede grupper av aktører utover de institusjonene som er arrangører. Ønsket er å blandet ulike typer ekspertkunnskap for å kunne utvikle lovende tilnærminger til forandring av vårt økonomiske system på en måte som er både rettferdig og økologisk bærekraftig. Det vil skapes rom for ideutveksling og strategiutvikling som samarbeidsprosjekter mellom med forskere, byråkrater, artister og aktivister.

For mer informasjon, bidrag til workshopene eller påmelding, se her.

Vindkraft, natursyn og motvekst

Vindkraftdebatten utfordrer ‘grønt skifte’-visjonen som har fått dominere norsk politisk- og miljødebatt de siste årene. Kanskje vil akkurat denne debatten bane vei for den nødvendige og bredere debatten om behovet for en mer grunnleggende systemendring dersom vi skal klare å ta tak i alle de ulike, men sammensatte, utfordringene som preger vår tid? Denne artikkelen fra Harvest bruker verken ordene ‘degrowth’ eller ‘motvekst’, men innholdet er helt i tråd med motvekst bevegelsens tankegods og visjoner:

Vi trenger et nytt syn på natur

Oslo Arkitekturtriennale 2019

Oslo Arkitekturtriennale (OAT) 2019 var det første store norske arrangementet som har fokusert på temaet Degrowth – oversatt i deres vokabular til “nedvekst”. Triennalen pågikk over to måneder og innehold en rekke aktiviteter, foredrag, utstillinger/installasjoner, forestillinger, m.m. Arkitekturtriennalen handlet selvfølgelig om nedvekst innenfor arkitekturen, men arkitektur ble definert i bred forstand og triennalen inkluderte også temaer som by- og stedsutvikling, arealplanlegging, nærmiljø, boformer, byggematerialer, gjenbruk, bærekraftig design, urbant landbruk, mobilitet og til og med drivkreftene i det økonomiske systemet. Selv om triennalen er over for denne gang, ligger det fortsatt mye spennende informasjon tilgjengelig på OAT sine hjemmesider, blant annet en oppsummerende video fra “festivalen”: http://oslotriennale.no/nyheter/video-tilbakeblikk-pa-apningshelgen-av-oslo-arkitekturtriennale-2019.

Og mens vi snakker om arkitektur-“iennaler”… Det er interessant å se at arkitekturbiennalen i Venezia 2020 har et tilstøtende tema som ramme. Venezia-biennalen regnes som verdens viktigste arkitekturutstilling, og skal i år handle om hvordan arkitekter kan skape nye fellesskap, formulert gjennom spørsmålet og konseptet How Will We Live Together?. Sentral i utstillingen til den nordiske paviljongen er det norske arkitektkontoret Helen & Hard, blant annet kjent for eksperimentelle byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre som byggemateriale.

Felleskonferanse for økologisk økonomi og degrowth (Manchester, September 2020)

UTSATT TIL 2021 PGA. KORONASITUASJONEN!

Building Alternative Livelihoods in times of ecological and political crisis. Joint Conference between Degrowth International and the International Society for Ecological Economics. 1.-5. september 2020, Machester/UK.

Hvordan kan vi legge bak oss produksjons- og forbrukspraksiser som forringer økosystemene og som er bygget på miljøskadelig ressursutvinning? Hvordan istedet utvikle levemåter som harmonerer med planetens grenser og opprettholder de materielle livsvilkårene? Hvordan organisere arbeid annerledes, og demokratisere økonomien? Hva slags forsyningssystemer kan vi se for oss i en post-vekstøkonomi, hvor staten og markedet vil spille en mer perifer rolle enn i dagens system?

Disse og flere tema ønsker organisatorene å ta opp. Foreløpig er konferansen hverken åpen for påmelding eller for å sende inn presentasjoner. Men følg med her.